Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podmiot Medyczny Pomorskie Centrum Stomatologii KryspinDent Katarzyna Kryspin (zwany dalej “Usługodawcą”) na rzecz użytkowników (zwanych dalej “Użytkownikami”).
 2. 2. Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 3. 3. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  §2 Definicje
 4. 1. Usługodawca:
  Podmiot Medyczny Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent Katarzyna Kryspin,
  Adres prowadzenia działalności:
  – 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 9/1
  – 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 17
  NIP: 584 238 52 56, REGON: 193 098 615
  – 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 9/1
  – 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 17
 5. 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. 3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona na odległość, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  §3 Warunki korzystania z usług
 7. 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie:
  a. komputera, laptopa, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
  b. aktualnej przeglądarki internetowej,
  c. aktywnego numeru telefonu.
 8. 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa i niniejszego regulaminu.
 9. 3. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę prawnych opiekunów na korzystanie z usług.
 10. 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania swoich danych logowania innym osobom oraz do zachowania poufności tych danych.
 11. 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki korzystania z usług Usługodawcy.
 12. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszania lub ograniczania świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu lub obowiązującego prawa.

  §4 Rejestracja
 13. 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i darmowa.
 14. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas rejestracji.
 15. 3. Zarejestrowanie użytkownika następuje po wybraniu terminu wizyty, podaniu imienia i numeru telefonu oraz wysłaniu zgłoszenia.
 16. 4. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie na podany numer telefonu wiadomości SMS z informacją o dacie i godzinie wizyty,
 17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności powyższego.
 18. 5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług w każdym czasie poprzez wysłanie informacji przez formularz kontaktowy.

  §5 Warunki płatności
 19. 1. Po dokonaniu wyboru rodzaju i terminu wizyty z oferty serwisu, prosimy o wybranie sposobu płatności:
  – płatność bezpośrednio po wizycie,
  – płatność online.
 20. 2. W przypadku wyboru płatności bezpośrednio po wizycie konieczne jest dodatkowe potwierdzenie wizyty telefoniczne – gdy użytkownik nie dokona takiego potwierdzenia najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wizytą, to umówiony termin wizyty zostaje anulowany.
 21. 3. W przypadku wyboru płatności online, zarezerwowana wizyta zostaje automatycznie potwierdzona – użytkownik nie ma obowiązku jej dodatkowo potwierdzać. W tym przypadku (wizyta kupiona online), zwroty i/lub zamiany terminów możliwe są jedynie, gdy wizyta zostanie odwołana przez usługodawcę.
 22. 4. Po zatwierdzeniu rezerwacji wizyty, użytkownik zostanie przekierowany na bezpieczną stronę płatności Agenta Rozliczeniowego Tpay. Prosimy Użytkownika
  o upewnienie się, że znajduje się na stronach serwisu internetowego Agenta Rozliczeniowego Tpay oraz, że połączenie jest bezpieczne. Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent nie odpowiada za skutki płatności online dokonanych w innym serwisie i/lub podania numeru karty płatniczej na innych stronach
  internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji online przeprowadzanych na stronach internetowych firmy Tpay odpowiada firma Tpay, zgodnie ze swoim regulaminem.

  §6 Tryb postępowania reklamacyjnego
 23. 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego na każdym etapie poprzez formularz kontaktowy.
 24. 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi użytkownikowi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 30 dni na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

  §7 Prawa autorskie
 25. 1. Wszystkie materiały udostępnione w serwisie, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, są chronione prawem autorskim i stanowią własność Usługodawcy.
 26. 2. Wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

  §8 Odpowiedzialność
 27. 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 28. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników w serwisie.
 29. 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz za ich zgodność z obowiązującym prawem.

  §9 Postanowienia końcowe
 30. 1. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu.
 31. 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 32. 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 33. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu.
 34. 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2023.