Klauzula Informacyjna / Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent z siedzibą w Gdańsku, z którym można się skontaktować:

  • a) Pisemnie kierując korespondencję pod adres: 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 17
  • b) E-mailowo pod adresem: biuro@kryspin-dent.pl

2. Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent z siedzibą w Gdańsku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencjęna adres: 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 17 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo: marcin.kryspin@kryspin-dent.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • a) wykonania umowy leczenia w ramach świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 9 ust.1 pkt h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , ustawą z 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i dentysty
  • b) jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom, monitoringu wizyjnego, zbierania w ramach korzystania ze strony www.kryspin-dent.pl zapisywania informacji w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie www.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy leczenia oraz w okresie niezbędnym do wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z podjęciem leczenia i warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy leczenia.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.